Změny v soudním přezkumu územních plánů a udělených povolení

Problém: Soudy ruší nezákonně přijaté územní plány, jejich změny nebo aktualizace, v některých případech i se zpětnou platností.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Územní plány obcí a krajů by neměly být opatřením obecné povahy jako doposud, ale vyhláškou. Celostátní „územní rozvojový plán“ by měl být vládním nařízením. Spolu s tím by se omezila možnost jejich soudního přezkumu. K rušení územního plánu by byl oprávněn pouze Ústavní soud na základě návrhu omezeného okruhu subjektů. Další změny jsou navrženy ve vztahu k soudnímu přezkumu v řízení o správních žalobách.

Podrobněji:

Změny v soudním přezkumu v řízení o správních žalobách

 • posílení apelačních prvků – zavedení omezené možnosti správního soudu změnit rozhodnutí stavebního úřadu, pokud k tomu bude mít dostatek podkladů a bude zřejmé, že by po zrušení rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu neexistovala jiná možnost, než rozhodnout o (ne)povolení stavby
 • nepřípustnost žalobního bodu v případě jeho účinného neuplatnění v povolovacím řízení
 • zavedení institutu zneužití práva podat správní žalobu/kasační stížnost
 • upřesnění kritérií, na jejichž základě by správní soudy přiznávaly odkladný účinek žalob ve stavebních věcech
 • zakotvení povinnosti soudu projednat všechny žalobní body
 • vytvoření specializovaných senátů na vybraných (větších a dostatečně personálně zabezpečených) správních úsecích krajských soudů
 • zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění soudního přezkumu při zachování ochrany veřejných subjektivních práv

Změny v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace (varianta územně plánovací dokumentace ve formě právního předpisu)

 • abstraktní přezkum s omezeným okruhem aktivně legitimovaných subjektů u Ústavního soudu
 • možnost pracovat s institutem konkrétní kontroly zákonnosti právního předpisu, který nezahrnuje rušení ÚPD, ale jeho pouhou neaplikaci
 • incidenční přezkum by probíhal jen u Ústavního soudu (akcesorita s ústavní stížností) či Nejvyššího správního soudu (lze zvážit akcesoritu incidenčního návrhu ke kasační stížnosti)

Změny v soudním přezkumu územně plánovací dokumentace (varianta územně plánovací dokumentace ve formě opatření obecné povahy)

 • zakotvení nepřípustnosti námitky neuplatněné v procesu přijímání ÚPD
 • jasné časové omezení pro incidenční návrhy a vyloučení možnosti zrušit ÚPD do minulosti či dokonce ex tunc
 • úprava podmínek aktivní legitimace dotčené veřejnosti k podání návrhu

V případě přezkumu územně plánovací dokumentace by šlo o zásadní snížení úrovně soudní ochrany jak individuálních práv, tak veřejných zájmů v počáteční fázi rozhodování o stavební činnosti v území, kde je tato ochrana nejúčinnější. Zároveň je chybné koncentrovat přezkum územních plánů u Ústavního soudu, který není k tomuto specializovanému přezkumu primárně určen. Stejně tak považujeme za nevhodné, aby správní soudy, pokud shledají nezákonnost územního plánu, jej nemohly zrušit, ale pouze jej neaplikovaly v konkrétním případě.