Zjednodušení nároků na podklady ze strany stavitelů

Problém: Zákonné a technické požadavky na výstavbu by neměly klást přehnané požadavky a měly by být dostupné všechny na jednom místě, ne roztroušené v řadě předpisů jako dnes.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Revidovat a zjednodušit požadavky na výstavbu a dokumentaci staveb jak ve stavebním právu, tak ve speciálních (složkových) předpisech. Sjednotit všechny požadavky do stavebního zákona a jednoho podzákonného předpisu a zajistit bezplatnou přístupnost technických norem. Omezit rozsah dokumentace předkládané stavebnímu úřadu pro povolení stavby.

Podrobněji:

Požadavky na výstavbu

  • stanovení jednoznačných, moderních, technicky reálných a ekonomicky únosných obecně závazných požadavků na výstavbu
  • revize zvláštních (složkových) předpisů a jejich prováděcích předpisů ve vztahu k požadavkům na územní plánování, výstavbu a dokumentaci
  • zakotvení nejdůležitějších pravidel (základních technických požadavků) ve stavebním zákoně a rozvedení podrobností v jednom podzákonném předpise, který bude integrovat mimo jiné stávající vyhlášky MMR

Územní platnost požadavků na území a na stavby

  • sjednocení z hlediska územní platnosti obecných požadavků na výstavbu
  • do jednoho právního předpisu, který bude zohledňovat specifické urbanistické či krajinné požadavky na výstavbu sídel umožňující jejich moderní rozvoj odpovídající 21. století
  • zakotvení práva obcí přijmout v ÚPD odchylné řešení oproti tomu, které bude upravovat podzákonný právní předpis, avšak pouze u vymezených urbanistických požadavků na uspořádání území, kvalitu vystavěného prostředí, utváření charakteru území, zástavby a veřejného prostředí

Požadavky na dokumentaci a autorizované osoby

  • v návaznosti na novou úpravu stavebního práva procesního redukce jednotlivých druhů dokumentací a zjednodušení obsahových náležitostí jednotlivých druhů dokumentací a úprava požadavků na zpracovatele dokumentací a odpovědnost autorizovaných osob, které je vypracovaly

Technické normy

  • zpřehlednění způsobu odkazování na technické normy formou přednostně indikativních odkazů v souladu s Legislativními pravidly vlády
  • revize technických norem a přesunutí požadavků, které nemají čistě technickou povahu, do stavebního zákona nebo podzákonného právního předpisu, ale případně i naopak
  • zakotvení veřejné dostupnosti technických norem obsahujících závazné požadavky na výstavbu a jejich zveřejnění na náklady státu v českém jazyce

Rozumné zjednodušování požadavků na rozsah a podrobnost stavební dokumentace je nepochybně správnější přístup, než formálně zachovat náročné požadavky a zároveň zreformovat proces povolování tak, aby nemusely být v praxi dodržovány. Návrh věcného záměru není v tomto směru příliš konkrétní a bylo by vhodné ho ve spolupráci s odborníky na výstavbu podrobněji rozepsat tak, aby přinesl zjednodušení požadavků na dokumentaci, ale ne ohrožení bezpečnosti staveb a snížení ochrany jejich okolí.