Nová soustava stavebních úřadů

Problém:
Současný systém stavebních úřadů je komplikovaný a nepřehledný. Vedle “obecných” stavebních úřadů existuje množství “speciálních” pro různé typy staveb. “Obecnými” stavebními úřady, které vydávají nejvíce rozhodnutí, jsou obecní (městské) a krajské úřady, což vede k problému tzv. systémové podjatosti – úředníci často nerozhodují nezávisle na zájmech obce nebo kraje. Erudice úředníků je velmi různorodá. Důsledkem jsou časté chybné úřední postupy, které už tak dlouhé řízení ještě protahují.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Návrh počítá se zásadní změnou uspořádání stavebních úřadů. Má vzniknout speciální jednotná soustava stavebních úřadů, vyňatých z přenesené působnosti obcí a krajů. Jejich nadřízeným orgánem má být Nejvyšší stavební úřad.

Podrobněji:

Vyloučení stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy

  • agendu v oblasti státní stavební správy již nemají mít na starost obce (v přenesené působnosti) ani krajské úřady
  • změna má eliminovat problém systémové podjatosti, kdy úředníci stavebních úřadů nerozhodují zcela nezávisle na zájmu obce

Integrace stavebních úřadů a dotčených orgánů

  • má vzniknout nová soustava profesionální státní stavební správy, která převezme stávající kompetence stavebních úřadů všech typů (obecných, speciálních, vojenských a jiných) a všech úrovní (ústřední, regionální, místní). Soustava stavebních úřadů by tedy měla fungovat podobně jako například stávající finanční nebo katastrální úřady.

Vznik Nejvyššího stavebního úřadu

  • vrcholným orgánem nové soustavy by měl být Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízen MMR
  • Nejvyšší stavební úřad bude vykonávat působnost nejen ve správním řízení v jednotlivých věcech, ale též v oblasti výkonu vrchního státního dozoru, metodiky, ekonomiky, personalistiky aj.

Konstrukce zbytku nové soustavy státní stavební správy

  • základním stupněm nové soustavy institucí se mají stát krajské stavební úřady se sídly v krajských městech s územními pracovišti v obcích
  • v prvním stupni budou jako správní orgány rozhodovat územní pracoviště, o opravných prostředcích bude rozhodovat krajský stavební úřad

Výkon úřední činnosti

  • mělo by dojít k posílení nezávislosti úředníků státní stavební správy a dalších podmínek pro personální stabilitu, kariérní růst a řádný výkon jejich činnosti díky služebnímu poměru
  • MMR a dalších ústřední orgány státní správy, pod něž spadá agenda, kterou by nově měli vykonávat úředníci stavebních úřadů, by měly získat možnost jejich jednotného metodického řízení.

Odpovědnost za způsobenou újmu

  • mělo by dojít ke sjednocení a posílení principu odpovědnosti za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem stavebního úřadu, která je dnes zcela rozptýlena mezi MMR, územní samosprávné celky a dotčené orgány a jejich gesční ústřední orgány státní správy

Návrh řeší problém systémové podjatosti a v delším časovém horizontu může vést i k vyšší kompetentnosti úředníků díky jednotnému metodickému vedení. Sám o sobě však nemůže vyřešit problém nedostatku kvalifikovaných úředníků