Změny v územním plánování a plánovací smlouvy

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Nový stavební zákon by se podrobněji než dnes měl zabývat ekonomickým rozměrem územního plánování a také posílením významu tzv. plánovacích smluv, které umožňují obcím a developerům dohodnout se na spolupráci při povolování záměru a na jeho podobě výhodné pro obě strany.

Podrobněji:

  • zavedení územního rozvojového plánu pro celé území ČR a územního plánu kraje pro území kraje. Jak celostátní územní rozvojový plán, tak územní plán kraje mají vždy obsahovat závaznou část, řešící vymezení ploch a koridorů, a strategickou část obsahující strategické a koncepční otázky územního rozvoje. Na úrovni obce má být ponechána dvouvrstvá struktura územního plánu obce a regulačního plánu
  • posílení významu plánovacích smluv mezi investorem a obcí k budování související infrastruktury při výstavbě
  • stanovení přesnějších pravidel pro určení výše náhrad za změnu v území vyvolanou změnou územně plánovací dokumentace
  • zavedení informačního systému sloužícího k informování o připravovaných změnách územně plánovací dokumentace Nejvyšším stavebním úřadem na pravidelné bázi
  • změny ve formě vydávání územně plánovací dokumentace – na celostátní úrovni (územní rozvojový plán) se uvažuje o formě nařízení vlády a na úrovni obcí a krajů o formě obecně závazné vyhlášky nebo o zachování ÚPD krajů a obcí ve formě upraveného opatření obecné povahy. Věcný záměr zároveň obsahuje i variantu, v níž se právní forma územně plánovací dokumentace nezmění.

Navržené změny nám ve většině případů dávají smysl. Velkou naději vkládáme v to, že obce a developeři budou ve větší míře než dnes postupovat společně při výstavbě nových sídelních čtvrtí, kancelářských komplexů, satelitních městeček a dalších záměrů, u nichž je v zájmu obce zajistit si, aby jí záměr nepřinesl více zátěže než užitku – například v podobě nárůstu dopravy, počtu obyvatel nebo neexistujícího například napojení na MHD.