O Frank Bold Advokáti

Kdo jsou Frank Bold Advokáti

Frank Bold Advokáti jsou advokátní kancelář zabývající se stavebním právem a územním plánováním. Jsme součástí konsorcia Frank Bold. Našimi klienty jsou obce, občané, ale také developerské společnosti, které stavějí s ohledem na okolí v souladu s přijatými územními plány. Radíme při umisťování investičních záměrů do území, pořizování nebo změnách územních plánů nebo například při vyjednávání plánovacích a developerských smluv mezi obcemi a stavebníky. Klienty také zastupujeme před soudem.

Stavební právo vnímáme pohledem všech tří stran: stavebníků, obcí i občanů, z nichž každý má často jinou představu o plánovaném záměru. Jako odborníci v oboru máme zájem na tom, aby na konci legislativního procesu vznikl skutečně kvalitní zákon, který urychlí povolování staveb a přitom bude přijatelným kompromisem i pro architekty, ekology, starosty obcí a další profesionály s názorem na to, jak by se u nás mělo stavět.

Web nový Nový stavební zákon jsme spustili s cílem informovat o průběhu přijímání zákona, vyjádřit svůj názor k jeho vybraným ustanovením a ovlivnit veřejnou debatu ve prospěch kvalitního řešení.

Frank Bold Advokáti prosazují do nového stavebního zákona pozitivní změny

Od nového stavebního zákona si mnozí slibují řadu pozitivních změn, které by měly pomoci k řešení současného neudržitelného stavu stavebního práva. Zároveň zákon vyvolává řadu otázek, kontroverzí a sporů – od nestandardního procesu pořizování zákona po všechny limity a rizika, které jeho rekodifikovaná verze má a bude mít. 

Frank Bold vstoupil do procesu tvorby zákona s cílem přispět k této zásadní právní normě v bodech, jež jsou v souladu s hodnotami a principy organizace.

Kritiku pořizování zákona vnímáme jako oprávněnou, protože stát přenechal přípravu návrhu významné legislativy soukromému sektoru. Stejně tak ovšem vnímáme fakt, že se jedná o natolik zásadní právní normu, kdy považujeme za naši odpovědnost se na tvorbě zákona aktivně podílet a prosazovat do jeho znění důležité body, které mají a budou mít zásadní vliv na životní prostředí a další veřejné zájmy:

1. Férový přístup ke spravedlnosti – efektivní soudní přezkum – vláda schválila změnu územních plánů na formu právních předpisů, čímž je jejich efektivní soudní přezkum ohrožen; prosazujeme, prozatím úspěšně, nejsilnější možnou formu soudní ochrany pro tuto právní formu – přezkum podzákonného předpisu Nejvyšším správním soudem, což je dosud nevyužité ustanovení Ústavy; tím by bylo zajištěno trvání možnosti napadení územích plánů dotčenými vlastníky a spolky.

2. Férové náhrady za omezení vlastnických práv územně plánovací dokumentací – rozšíření povinnosti obce uhradit vlastníkům náhradu za omezení způsobená schválením územních plánů, a to včetně dočasných omezení.

3. Ochrana životního prostředí a dalších veřejných zájmů – jedním ze základních cílů zákona je přechod řady kompetencí, které zatím vykonávají specializované úřady, na nově koncipované „velké“ stavební úřady a integrace různých dílčích povolení, stanovisek atd. do jediného povolení stavby; snažíme se o to, aby tyto změny pokud možno nevedly ke snížení úrovně ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů, ale aby naopak byl integrovaný proces i pro veřejnost jednodušší a méně zatěžující a aby vedl ke komplexnímu posouzení záměru a jeho přípustnosti; mj. nová úprava integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do povolování staveb.

4. Férová účast veřejnosti v povolovacích řízeních – v souladu s věcným záměrem se snažíme, aby stavební zákon v co nejširším rozsahu a jednotně upravoval možnost účasti spolků v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí; nejpodstatnější je návrat možnosti spolků účastnit se všech řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, nejen větších záměrů zahrnujících posouzení EIA, jak je tomu dnes.

5. Podrobnější a jednoznačnější úprava plánovacích smluv mezi investory a obcemi, případně vlastníky veřejné infrastruktury – tak aby bylo jednoznačné, jaké dohody týkající se investiční činnosti na území obce je možné legálně uzavírat. Snahou je, aby investoři více obcím kompenzovali negativní vlivy spojené s novou výstavbou vytvářející tlak na veřejnou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Současně, aby se zvýšila jejich právní jistota, že při splnění dohodnutých podmínek budou moci v rozumném čase stavět.

Hlavní kontakt: info@frankbold.org

Kontakt pro novináře: pavla.hlouskova@frankbold.org