Změny v postavení dotčených orgánů

Problém: Velký počet dotčených orgánů státní správy, které se vyjadřují k záměru, což prodlužuje povolovací řízení.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Návrh počítá s radikálním omezením účasti dotčených orgánů na povolovacím řízení podle tohoto klíče:

a) Část dotčených orgánů zcela ztratí možnost vydávat závazná stanoviska ke stavebním záměrům. Namísto nich by měl věc posuzovat přímo stavební úřad, který se rozroste o odborníky z jiných oborů. To by se mělo týkat například následujících agend:

  • památková péče
  • ochrana přírody a krajiny, lesa, vody, ovzduší
  • ochrana zemědělského půdního fondu
  • odpady
  • chemické látky
  • pozemní komunikace
  • požární ochrana
  • ochrana veřejného zdraví

Dokument vytvářený stavebním úřadem by měl vznikat ve spolupráci vícero oprávněných úředních osob v rámci jednoho úřadu.

b) Část závazných stanovisek bude zrušena bez náhrady, například stanovisko celní služby nebo inspektorátu práce.

c) Zbývající část dotčených orgánů bude i nadále mít možnost se k záměrům vyjadřovat, ale pouze nezávazně. Stavební úřad se nebude muset jejich stanoviskem řídit.

Současný stav roztříštěnosti rozhodování a množství dílčích závazných stanovisek představuje pro investory skutečně přílišnou zátěž. Navíc se proti negativnímu závaznému stanovisku nemohou přímo bránit, ale musí si na jeho základě nechat vydat zamítnutí své žádosti stavebním úřadem a teprve to pak napadat. Je tedy nezbytné systém zjednodušit a integrovat.

Na druhé straně musí být respektováno, že pokud zákon vyžaduje, aby kompetentní úředník ověřil, zda je záměr přijatelný s ohledem na ochranu určitého veřejného zájmu, musí být výsledek takového ověření závazný. Není možné, aby bylo překonáno úvahou úředníka stavebního úřadu, který v příslušné oblasti není kompetentní.

Řešením může dle našeho názoru být integrace co největšího množství dnešních závazných stanovisek do jednotného podkladového aktu, závazného pro stavební úřad. Tento podklad by si měl úřad obstarat na základě podané žádosti sám. Jakékoli dílčí nesouhlasné stanovisko by mělo být bezprostředně přezkoumatelné nadřízeným úřadem a následně případně soudem.