Zkrácené povolování a automatizované rozhodování úřadů

Problémy: Stávajících povolovací procesy jsou komplikované a dlouhé. Úřady navíc často nedodržují zákonem předepsané lhůty pro rozhodování.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Pro závazná stanoviska a také pro konečné rozhodnutí stavebního úřadu by měly existovat nepřekročitelné lhůty. Po jejich uplynutí by záměr byl automaticky povolen, a to i v případě, že se jím úřad vůbec nezabýval.

Jednotné řízení má v sobě integrovat dnešní územní řízení či jeho alternativy, stavební řízení či jeho alternativy, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), řízení podle zákona o integrované prevenci a další řízení o vydávání závazných stanovisek podle složkových zákonů.
Pro závazná stanoviska a také pro konečné rozhodnutí stavebního úřadu by měly existovat nepřekročitelné lhůty. Po jejich uplynutí by záměr byl automaticky povolen, a to i v případě, že se jím úřad vůbec nezabýval.

Podrobněji:

Jediné řízení o povolení stavby

  • výsledkem řízení o povolení stavby bude jedno rozhodnutí o povolení stavby, které vzejde z povolovacího řízení, integrujícího zejména dnešní územní řízení či jeho alternativy, posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA, řízení podle zákona o integrované prevenci a další řízení o vydávání závazných stanovisek podle složkových zákonů a nahrazující dnešní stavební povolení.
  • kladný výsledek řízení o povolení stavby v podobě vydaného rozhodnutí o povolení stavby bude pro žadatele znamenat oprávnění k uskutečnění stavby
  • stavební úřad může v nesporných věcech vydat rozhodnutí o povolení stavby jako první úkon stavebního úřadu v řízení

Závazné lhůty v prvním stupni a následky jejich nedodržení

  • pokud stavební úřad v prvním stupni nerozhodne bez zbytečného odkladu ani v zákonem stanovené závazné lhůtě, případně ve lhůtě prodloužené, informační systém automaticky vygeneruje rozhodnutí o povolení stavby

Závazné lhůty v odvolacím řízení a následky jejich nedodržení

  • v případě nedodržení závazné lhůty v odvolacím řízení informační systém automaticky vygeneruje upozornění na nečinnost, o kterém automaticky a neprodleně bude informovat žadatele a nadřízený orgán, který bude mít ze zákona povinnost neprodleně učinit potřebné kroky a opatření k tomu, aby byla odstraněna nečinnost stavebního úřadu a vydáno rozhodnutí v co nejkratší lhůt

Řízení o odvolání proti rozhodnutí o povolení stavby

  • odvolací stavební úřad bude mít vždy povinnost sám meritorně rozhodnout a případně změnit či potvrdit rozhodnutí stavebního úřadu prvního stupně, žádost zamítnout nebo prvostupňové rozhodnutí zrušit a řízení zastavit, přičemž nebude moci zrušit rozhodnutí stavebního úřadu prvního stupně a vrátit mu věc k dalšímu řízení, jako je tomu podle současné právní úpravy (ping-pong)

Odstranění nepovolené stavby

  • u tzv. černých staveb, v jejichž případě nebylo vůbec vydáno rozhodnutí o povolení stavby (nejednalo by se tedy o případy následného zrušení povolení stavby), nebude možné dodatečně stavbu povolit – rovnou se přikročí k vydání rozhodnutí o odstranění stavby

Další procesní změny s cílem zkrátit povolovací proces

  • zavedení povinnosti stavebního úřadu a dotčených orgánů poskytnout každému na žádost předběžnou informaci
  • zavedení závazné lhůty ke sdělení vyjádření vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury a neintegrovaných dotčených orgánů
  • pokud neintegrovaný dotčený orgán nepodá vyjádření ve stanovené závazné lhůtě (nebude vloženo do informačního systému), bude platit, že k navrhované stavbě nemá žádné připomínky

Základní myšlenku zavedení jednotného řízení o povolení stavby považujeme za správnou. Otázkou je její konkrétní provedení, zejména způsob integrace závazných stanovisek (viz výše). Podstatné je, aby splnění zákonných požadavků v každé dílčí oblasti posuzoval kvalifikovaný úředník a jeho stanovisko nemohlo být překonáno někým, kdo v dané oblasti odborníkem není. Spojení územního a stavebního řízení je možné podpořit

Zároveň máme zásadní výhradu k automatizovanému povolování. Návrh motivuje úředníky stavebních úřadů k tomu, aby nedělali nic kromě případného sbírání „nevšimného“. Každé žádosti, o níž by úředník v zákonném termínu nerozhodl, by bylo automaticky vyhověno, i kdyby měla stavba zásadní vady v bezpečnosti, ohrožovala nebo nadměrně obtěžovala okolí, nerespektovala územní plán a podobně. Navíc jde o krok k “dehumanizaci” veřejné správy jako takové – namísto lidí by o povolení staveb “rozhodovaly” stroje. Výsledky takového přístupu popsal již Franz Kafka ve svém Procesu.