Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb

Připravovaný nový stavební zákon, na jehož textu se podíleli i Frank Bold Advokáti, má za cíl především zrychlit povolovací procesy při výstavbě. Některé z novinek, s nimiž počítá, ale zavede již aktuálně vydaná novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, která obsahuje mj. i důležité novely stavebního zákona, správního řádu a dalších právních předpisů. Jaké změny přináší zákon č. 403/2020 Sb., který bude účinný již od 1. 1. 2021? 

Závazná stanoviska: jasně stanovené lhůty, změny v jejich přezkumu, fikce souhlasu 

Novela přináší povinnost dotčeného orgánu vydat závazné stanovisko bez zbytečného odkladu. Nejpozději má být vydáno do 30 dnů od jeho vyžádání s možností prodloužení o dalších 30 dnů, pokud je nutné provést ohledání na místě nebo se jedná o zvlášť složitý případ. Totéž platí i pro potvrzení či změnu závazného stanoviska nadřízeným správním orgánem.

Související novinkou je zpřesnění možností přezkumu závazných stanovisek. Dnes není možné napadnout závazné stanovisko samostatně, jeho přezkum musí být spojen s odvoláním proti navazujícímu rozhodnutí. Nově bude umožněno závazná stanoviska podrobit přezkumu ve vlastním přezkumném řízení do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Po uplynutí 15 měsíců od právní moci navazujícího rozhodnutí však již takto přezkoumávané stanovisko nebude možné zrušit ani změnit.

Pokračujte ve čtení ZDE.

Novela stavebního zákona a správního řádu od ledna 2021 urychlí povolování staveb